KAMPANIA "ZADBAJ O SWOJE SERCE" - REGULAMIN UCZESTNIKA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa Uczestnika w kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pod nazwą „Zadbaj o swoje serce”, zwanej dalej „Kampanią”
 2. Organizatorem Kampanii jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-142 Katowice, ul. Modelarska 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352918, kapitał zakładowy 580 000 PLN, NIP: 648-254-29-77.
 3. Partnerem Strategicznym Kampanii jest firma VP Valeant Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473149, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 813-36-66-251 oraz numer statystyczny REGON 180763801, odpowiedzialna za promocję nowego leku Cardiopirin.
 4. Partnerami Kampanii są:
  • Firma Naturhouse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dostawczej 12, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5792097436 oraz numer statystyczny REGON 220182717,
  • Firma ITP. S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 525360060, REGON 140505088.
 5. Współorganizatorami i gospodarzami poszczególnych Akcji w ramach Kampanii są poszczególne centra handlowe lub galerie handlowe, gdzie odbywają się Akcje.
 6. Wszelkie pytania dotyczące Kampanii należy kierować do Organizatora drogą tradycyjną pod adresem: Telemedycyna Polska S.A., ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice (z dopiskiem "Zadbaj o swoje serce") lub drogą elektroniczną pod adresem: info@telemedycynapolska.pl, lub telefonicznie pod nr.: +48 32/ 376-14-55.
 7. Celem Kampanii jest wzrost świadomości w zakresie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.
 8. Wszystkie aktualne informacje dotyczące Kampanii podawane są na stronie www.zadbajoswojeserce.pl.

II. DEFINICJE

 1. Akcja – jest jednodniowym wydarzeniem, w ramach którego przeprowadzane są bezpłatne badania serca. W ciągu roku odbywa się 35 jednodniowych Akcji.
 2. Edycja – jest cyklem 5 poszczególnych Akcji, jakie odbywają się w wybranym regionie Polski. W ciągu roku Kampania realizowana jest w 7 różnych regionach kraju zgodnie z aktualnym harmonogramem.
 3. Harmonogram – określa daty realizacji poszczególnych Akcji. Jednocześnie Organizator zastrzega, iż podane miejsca oraz terminy Akcji mogą ulec zmianie. Terminy wiążące podawane są najdalej na 7 dni przed organizacją danej Akcji na stronie internetowej www.zadbajoswojeserce.pl.
 4. Koordynator Akcji – jest osobą wyznaczoną przez Organizatora do koordynowania danej Akcji i jest w pełni odpowiedzialna przed Organizatorem za sposób realizacji wydarzenia. Na miejscu Akcji osoba ta jest wyróżniona identyfikatorem „Koordynator”.
 5. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba zarejestrowana podczas Akcji, tym samym uprawniona do skorzystania z badań.

III. UCZESTNICTWO W AKCJI

 1. Uczestnictwo w Akcji jest bezpłatne dla wszystkich osób, które zarejestrują swój udział w danej Akcji.
 2. Akcja trwa w godzinach od 10:00 do 18:00 z półgodzinną przerwą obiadową dla personelu w połowie dnia. Dokładną godzinę przerwy obiadowej wyznacza Koordynator na miejscu akcji na co najmniej 1,5 godziny przed zarządzoną przerwą. Godziny trwania akcji mogą ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej www.zadbajoswojeserce.pl
 3. Warunkiem skorzystania z badań jest rejestracja, która odbywa się w dniu Akcji przy pierwszym punkcie konsultacji. Do rejestracji wymagany jest dowód osobisty. Godzinę zamknięcia rejestracji wyznacza Koordynator, określając tę godzinę tak, aby każdy zarejestrowany mógł skorzystać ze wszystkich badań oraz konsultacji. W praktyce oznacza to, iż rejestracja może zostać zakończona przed godziną 18:00 tak, aby możliwe było zakończenie całej Akcji punktualnie o godzinie 18:00.

 1. Uczestnik powinien w trakcie rejestracji wyrazić zgodę na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez Organizatora. Uczestnik zostaje poinformowany o istniejącym zagrożeniu oraz możliwych powikłaniach (z uwagi na niską inwazyjność badań najczęstszym powikłaniem jest siniak w miejscu ukłucia; u bardziej wrażliwych emocjonalnie pacjentów może się pojawić uczucie osłabienia a nawet omdlenie). W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia Uczestnik powinien wyrazić zgodę na podjęcie akcji reanimacyjnej oraz wezwanie pogotowia ratunkowego. W przypadku braku zgody na wezwanie karetki pogotowia uczestnik oświadcza pisemnie, iż na własną odpowiedzialność nie wyraża zgody na takie działanie.
 2. W ramach Akcji Uczestnicy mogą skorzystać z szeregu badań: EKG, pomiaru ciśnienia krwi, badania poziomu cholesterolu, badania poziomu glukozy, obliczenia wskaźnika BMI, analizy składu ciała oraz wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu krwi i nadwadze. Badania połączone są ze specjalistycznymi konsultacjami lekarzy, dietetyków oraz trenerów sportowych.
 3. Uczestników Akcji zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego, do podporządkowania się decyzjom Koordynatora w zakresie uczestnictwa w Akcji, jak również do pilnowania i przestrzegania kolejności w oczekiwaniu na badania.
 4. Osoby nietrzeźwe oraz zachowujące się agresywnie mogą zostać niedopuszczone do rejestracji lub wykluczone z udziału w Akcji.
 5. Uczestnicy Akcji mogą udzielić referencji oraz podzielić się opinią na temat Akcji. W takim wypadku, Koordynator powinien wydać Uczestnikowi stosowny formularz, z pomocą którego Uczestnik będzie mógł spisać opinię przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na wykorzystanie treści opinii przez Organizatora.
 6. Podczas rejestracji oraz w czasie badań Uczestnik wypełnia osobową ankietę medyczną. Zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych uczestnik zostaje poinformowany, iż administratorem danych jest Organizator, Sponsor Strategiczny oraz Partnerzy Kampanii. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji medycznej oraz statystyki, jednocześnie nie są udostępniane innym podmiotom. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Uczestnik, który jest świadomym nosicielem wirusów typu: HIV, HCV i HBV lub innych chorób zakaźnych, zobowiązany jest uprzedzić o tym fakcie personel Akcji wykonujący poszczególne badania, w szczególności pobranie próbki krwi przez nakłucie palca.
 8. Przebieg każdej Akcji jest utrwalany, rejestrowany i archiwizowany poprzez dokumentację zdjęciową oraz nagranie wideo. Materiał archiwalny jest własnością Organizatora, służy dokumentacji i promocji Akcji. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku oraz udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  • zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach,
  • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 9. Ponadto wizerunek może być przekazywany podmiotom zaangażowanym w organizację Akcji: Partnerowi Strategicznemu, Gospodarzowi oraz Patronom Medialnym i innym mediom wspierającym nagłośnienie Akcji. Materiał jest publikowany na stronie www.zadbajoswojeserce.pl oraz może być publikowany na stronach podmiotów zaangażowanych w celach promocyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji obowiązuje od 1 stycznia 2016 do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie i miejscu.
 Cardiopirin Valeant Telemedycyna Polska Zadbaj o swoje serce - Natur House, Techno Gym Zadbaj o swoje serce - Wirtualna Polska, abc Zdrowie, Fakt, Radio Zet Gold Zadbaj o swoje serce - Zdrowie Wiesz Jak, Zielony Szlak